Министерство на околната среда и водите

Важно е да знаете, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) всъщност се помещава в две различни сгради, на два отделни адреса в гр. София. По долу ще намерите контакти- телефони, електронна поща, адреси, контакти


Адрес на Министерство на околната среда и водите

Министерствоto на околната среда и водите се помещава на два различни адреса в София. 

Адрес 1- Централна сграда: 1000 София, ул. "У. Гладстон" 67, Телефон: 02/ 940 6000
Адрес 2- Втора сграда: 1000 София, бул. "Мария Луиза" 22, Телефон: 02/ 940 6000 

Телефони на 

Информационен център на Министерство на околната среда и водите /ул. "У. Гладстон" 67/
Лице за контакт: Елена Грошева
Телефон: 02/ 940 633, Факс: 02/ 988 59 13 

Министър Искра Михайлова
Телефон: 02/ 940 61 94
Факс: 02/ 986 25 33
E-mail: minister@moew.government.bg


Зам.-министър Чавдар Георгиев
Телефон: 02/940 61 49
Факс: 02/986 48 48
E-mail: chgeorgiev@moew.government.bg


Зам.-министър Дин Онбаши
Телефон: 02/940 61 81
Факс: 02/980 96 41
E-mail: donbashi@moew.government.bg


Зам.-министър Атанас Костадинов
Телефон: 02/940 62 59
E-mail: apkostadinov@moew.government.bg


Началник на кабинета на министъра
Цветан Енчев
Тел: 02/ 940 63 04
Е-mail: tsenchev@moew.government.bg


Парламентарен секретар
Соня Панайотова
Тел: 02/940 62 33
Е- mail: spanayotova@moew.government.bg

Инспекторат

Ръководител Георги Йончев
Тел: 02/ 940 65 69

Финансов контрольор

Мария Калъчева
Тел: 02/ 940 65 38

Държавен експерт - служител по сигурността на информация

Ицо Терзиев
Тел: 02/ 940 65 87

Дирекция „Вътрешен одит”

Директор Катя Жатова
Тел: 02/ 940 61 61

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"
Директор Валерия Герова
Тел: 02/ 940 65 60
Отдел "Правен"
Началник отдел Даниела Панкова
Тел: 02/ 940 61 39
Отдел Обществени поръчки МОСВ (Министерство на околната среда и водите)

и.д. Началник отдел Станислава Христова
Тел: 02/ 940 66 90

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”
Директор Христина Младенова
Тел: 02/ 940 60 28
Отдел „Бюджет и методология на счетоводната отчетност”
Началник отдел Димитрина Колева
Тел. 02/ 940 60 36
Отдел „Връзки с обществеността и протокол“
Началник отдел Икмал Джомова
Тел. 02/940 62 24

Дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване”
Директор Гюлнар Осман
Тел: 02/ 940 60 34
Отдел „Канцелария и обслужване на едно гише”
Началник отдел Светла Коева
Тел: 02/ 940 65 01
Отдел „Управление на собствеността”
Началник отдел Ангел Ангелов
Тел: 02/ 940 61 43
Отдел „Информационно обслужване” - информационни технологии и компютърна техника
Началник отдел Красимир Стойчев
Тел: 02/ 940 60 40
Деловодство
Тел: 02/ 940 66 10

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Политики по околната среда”
Директор Ганя Христова
Тел: 02/ 940 62 45
Отдел „Стратегии и програми за околна среда”
Началник отдел Ели Цветкова
Тел: 02/ 940 60 01
Отдел „Координация на контролната дейност”
Началник отдел Ваня Димитрова
Тел: 02/ 940 60 11

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”
Директор Калин Илиев
Тел: 02/ 940 61 55
Отдел „Международно сътрудничество”
Началник отдел Емилия Краева
Тел: 02/ 940 61 32
Отдел „Координация по въпросите на ЕС”
Началник отдел Силвия Рангелова
Тел: 02/ 940 62 44

Дирекция "Политика по изменение на климата"
Директор Боряна Каменова
Тел: 02/940 61 88
Отдел "Прилагане на европейска политика по изменение на климата"
Началник отдел Райна Ангелова
Тел. 02/940 61 33
Отдел "Международни механизми за търговия с емисии"
и.д. Началник отдел Диана Тодорова
Тел. 02/ 940 6183

Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда”
Директор Йоана Христова
Тел: 02/ 940 65 62
Отдел „Предварителен контрол”
Началник отдел Ема Недялкова
Тел: 02/ 940 66 87
Отдел „Оценка, търгове и договаряне”
Началник отдел Иванка Рейзи
Тел: 02/ 940 65 62
Отдел „Финансова дейност”
Началник отдел Антоанета Събкова
Тел: 02/ 940 65 98
Отдел „Мониторинг”
Началник отдел Яна Георгиева
Тел: 02/ 940 65 98

Дирекция „Европейски и международни проекти”
Директор Цвета Димитрова
Тел: 02/ 940 65 25
Отдел „Изпълнение на проекти”
Началник отдел Апостол Милев
Тел: 02/ 940 61 66
Отдел „Подготовка на проекти и сключване на договори”
Отдел „Финансова дейност”
Началник отдел Христина Христова
Тел: 02/ 940 66 49
Отдел „Мониторинг и контрол”
Началник отдел Пламен Глогов
Тел: 02/ 940 65 37

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”
И.д. Директор Спиридон Александров
Тел: 02/ 940 61 16
Отдел „Подготовка на проекти”
Началник отдел Юлия Велчева
Тел: 02/ 940 61 56
Отдел „Управление на програмата”
Началник отдел Силвия Горанова
Тел: 02/ 940 61 79
Отдел „Мониторинг и докладване”
Началник отдел Спиридон Александров
Тел: 02/ 940 61 16
Отдел „Финансово управление и контрол”
Началник отдел Мария Лазарова
Тел: 02/ 940 61 26

Дирекция „Превантивна дейност”
Директор Бойко Малинов
Тел: 02/ 940 60 35
Отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка”
Началник отдел Силвия Димитрова
Тел. 02/940 6219
Отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване”
Началник отдел Мария Костова
Тел: 02/ 940 62 27
Отдел ”Опасни химични вещества”
Началник отдел Първолета Лулева
Тел: 02/ 940 60 21

Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”
Директор Иван Ангелов
Тел: 02/ 940 63 05
Отдел ”Качество на атмосферния въздух”
Началник отдел Георги Михайлов
Тел: 02/ 940 65 52
Отдел "Емисии и преносни процеси в атмосферата"
Началник отдел Елена Якимова
Тел. 02/ 940 62 63

Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
Директор Стефан Стефанов
Тел: 02/ 940 65 31
Отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”
Началник отдел Теодора Желева
Тел: 02/ 940 66 56
Отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”
И.д. Началник отдел Виктория Белоконска
Тел. 02/940 65 30

Дирекция „Управление на водите”
Директор Асен Личев
Тел: 02/ 940 65 50
Отдел „Използване на водите”
Началник отдел Мая Дряновска
тел. 02/ 940 66 08
Отдел „Опазване на повърхностните води”
Началник отдел Георги Иванов
Тел: 02/ 940 65 21
Отдел „Координация и контрол”
Началник отдел Красимира Бръмчева
Тел: 02/ 940 66 85

Дирекция „Национална служба за защита на природата”
Директор Михаил Михайлов
Тел: 02/ 940 61 58
Отдел „Защитени територии”
Началник отдел Димитър Стоев
Тел: 02/ 940 62 88
Отдел „Натура 2000”
и.д.Началник отдел Росица Димова-Петрова
Тел: 02/ 940 61 60
Отдел „Биологично разнообразие”
Началник отдел Райна Хардалова
Тел: 02/ 940 61 63


централна сграда:

1000 София, бул. "Мария Луиза" 22
Телефон: 02/ 940 6000

втора сграда:

1000 София, ул. "У. Гладстон" 67
Телефон: 02/ 940 6000


Информационен център на МОСВ
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Лице за контакт: Елена Грошева
Телефон: 02/ 940 6331


Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/
Изпълнителен директор Галина Симеонова
Тел: 02/ 940 62 51
Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”
и.д.Директор Владислав Георгиев
Тел: 02/ 940 66 40
Дирекция „Финансиране и екологични проекти и дейности”
и.д. Директор Дима Христова
Тел: 02/ 940 66 53

Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителен директор Ваня Григорова
Адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис III" 136
Пощенски адрес: 1618 София, пк 251
Телефон: 02/ 955-90-11
Факс: 02/ 955-90-15

web site: http://eea.government.bg

Информационен център на ИАОС
Бибилиотека: Светла Станчева
Работно време за посетители – 10.00 ч. -12.00 ч. и 13.00 ч. – 15.00 ч.
Тел. 02/ 940 64 67; 02/ 955 93 98
E-mail: infocenter@eea.government.bg


Адреси на поделенията на МОСВ в страната

Последни новини от Министерство на околната среда и водите